Föreningens stadgar

Reviderade på ordinarie föreningsstämma 2019-04-01

Nya stadgar 2019 för Brf Bonden Större 36


Innehåll


Firma, ÀndamÄl och sÀte

1 § Föreningens firma Ă€r BostadsrĂ€ttsföreningen Bonden Större 36, organisationsnummer 716460-1267, med sĂ€te i Stockholm.

Föreningen har till ÀndamÄl att frÀmja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplÄta bostadslÀgenheter Ät medlemmarna under nyttjanderÀtt utan tidsbegrÀnsning. MedlemsrÀtt i föreningen pÄ grund av sÄdan upplÄtelse kallas bostadsrÀtt. Medlem som innehar bostadsrÀtt kallas bostadsrÀttshavare.

Formkrav vid överlÄtelse

2 § Ett avtal om överlĂ„telse av bostadsrĂ€tt genom köp skall upprĂ€ttas skriftligen och skrivas under av sĂ€ljaren och köparen. Köpehandlingen skall innehĂ„lla uppgift om den lĂ€genhet som överlĂ„telsen avser samt ett pris. Motsvarande skall gĂ€lla vid byte eller gĂ„va.

Bestyrkt avskrift av överlÄtelsen skall tillsÀndas styrelsen.

FörvÀrvare av bostadsrÀtt skall skriftligen ansöka om medlemskap i bostadsrÀttsföreningen. I ansökan skall anges personnummer och adress.

Medlemskap

3 § Har bostadsrĂ€tt övergĂ„tt till innehavare, fĂ„r denne utöva bostadsrĂ€tten och tilltrĂ€da lĂ€genheten endast om han/hon Ă€r eller antas som medlem i föreningen.

Utan hinder av första stycket fĂ„r dödsbo efter avliden bostadsrĂ€ttshavare utöva bostadsrĂ€tten. Efter tre Ă„r frĂ„n dödsfallet, fĂ„r föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex mĂ„nader visa att bostadsrĂ€tten ingĂ„tt i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrĂ€ttshavarens död eller att nĂ„gon, som ej fĂ„r vĂ€gras intrĂ€de i föreningen, förvĂ€rvat bostadsrĂ€tten och sökt medlemskap. Om den tid som angivits i uppmaningen inte iakttas, fĂ„r bostadsrĂ€tten tvĂ„ngsförsĂ€ljas enligt 8 kapitel bostadsrättslagen (1991:614) för dödsboets rĂ€kning.


4 § FrĂ„ga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kapitel 10 § bostadsrättslagen (1991:614).

UpplÄtelse av bostadsrÀttslÀgenhet fÄr endast ske till fysisk person. Styrelsen ska snarast, normalt inom en mÄnad frÄn det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frÄgan om medlemskap. Som underlag för prövningen har styrelsen rÀtt att ta kreditupplysning avseende sökanden.

Medlemskap fÄr inte vÀgras nÄgon pÄ diskriminerande grund som följer av lag.

Har den till vilken bostadsrÀtt överlÄtits inte antagits till medlem Àr överlÄtelsen ogiltig.


5 § Den som en bostadsrĂ€tt har övergĂ„tt till fĂ„r inte vĂ€gras intrĂ€de i föreningen om föreningen skĂ€ligen bör godta förvĂ€rvaren som bostadsrĂ€ttshavare.

Den som Àr underÄrig eller försatt i konkurs kan inte antas som medlem.

En förutsÀttning för att en fysisk person som förvÀrvat en bostadsrÀtt till en bostadslÀgenhet ska beviljas medlemskap Àr att förvÀrvaren ska bosÀtta sig permanent i lÀgenheten.

Om bostadsrÀtten har övergÄtt till bostadsrÀttshavarens make/maka, registrerad partner eller sÄdana sambor pÄ vilka lagarna om sambors gemensamma hem skall tillÀmpas, fÄr medlemskap inte vÀgras. Medlemskap fÄr inte heller vÀgras pÄ grund av hudfÀrg, nationalitet, etnisk ursprung, religion, övertygelse eller sexuell lÀggning.


6 § Medlem fĂ„r inte uttrĂ€da ur föreningen, sĂ„ lĂ€nge han/hon innehar bostadsrĂ€tt.

En medlem som upphör att vara bostadsrÀttshavare skall anses ha uttrÀtt ur föreningen, om inte styrelsen medgett att han/hon fÄr stÄ kvar som medlem.

Avgifter

7 § För bostadsrĂ€tten utgĂ„ende insats, upplĂ„telseavgift och Ă„rsavgift faststĂ€lles av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstĂ€mman.

Föreningens löpande kostnader samt dess avsĂ€ttning i fonder finansieras genom att bostadsrĂ€ttshavarna betalar Ă„rsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas pĂ„ bostadsrĂ€ttslĂ€genheterna i förhĂ„llande till lĂ€genheternas andelstal. Beslut om Ă€ndring av grund för andelsberĂ€kning skall fattas av föreningsstĂ€mma.

Årsavgiften betalas mĂ„nadsvis i förskott senast sista vardagen före varje kalendermĂ„nads början, om inte styrelsen beslutar annat.

Styrelsen kan besluta att i Ärsavgiften ingÄende ersÀttning för vÀrme, varmvatten, renhÄllning, konsumtionsvatten och el kan erlÀggas efter förbrukning eller area. IngÄende ersÀttning för informationsöverföring kan erlÀggas per lÀgenhet.

Föreningen har rÀtt till dröjsmÄlsrÀnta enligt rÀntelagen (1975:635) pÄ obetalda avgifter enligt denna paragraf och §5 frÄn förfallodagen till dess full betalning sker samt Àven ersÀttning för pÄminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersÀttning för inkassokostnader med mera.

ÖverlĂ„telseavgift och pantsĂ€ttningsavgift tas ut efter beslut av styrelsen.

För arbete med övergÄng av bostadsrÀtt fÄr överlÄtelseavgift tas ut av bostadsrÀttshavaren med belopp som maximalt fÄr uppgÄ till 2,5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmÀn försÀkring. Betalas av sÀljaren alternativt av köparen.

För arbete vid pantsÀttning av bostadsrÀtt fÄr pantsÀttningsavgift tas ut med belopp som maximalt fÄr uppgÄ till 1 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmÀn försÀkring. Betalas av pantsÀttaren.

Avgift för andrahandsupplÄtelse, som fÄr tas ut Ärligen, fÄr för en lÀgenhet maximalt uppgÄ till 10 procent per Är av samma prisbasbelopp som ovan. Om en lÀgenhet upplÄts under en del av ett Är, berÀknas den högsta tillÄtna avgiften efter det antal kalendermÄnader som lÀgenheten Àr upplÄten.

Föreningen fÄr i övrigt inte ta ut sÀrskilda avgifter för ÄtgÀrder som föreningen skall vidta med anledning av lag och författning.

Avgifter skall betalas pÄ det sÀtt som styrelsen bestÀmmer.

BostadsrÀttshavarens rÀttigheter och skyldigheter

8 § BostadsrĂ€ttshavaren skall pĂ„ egen bekostnad till det inre hĂ„lla lĂ€genheten med tillhörande utrymmen i gott skick.

BostadsrÀttshavaren Àr ocksÄ skyldig att följa de anvisningar som styrelsen meddelat. Samtliga ÄtgÀrder som bostadsrÀttshavaren utför eller lÄter utföra i lÀgenheten ska ske pÄ ett fackmÀssigt sÀtt.

BostadsrÀttshavarens svarar sÄlunda för underhÄll, reparationer och eventuellt utbyte av bland annat:

 • ledningar för avlopp, vĂ€rme, el, vatten och ventilation - till de delar dessa befinner sig inne i lĂ€genheten och inte tjĂ€nar fler Ă€n en lĂ€genhet eller endast tjĂ€nar annan lĂ€genhet
 • till ytterdörr hörande handtag, ringklocka, brevinkast och lĂ„s inklusive nycklar; bostadsrĂ€ttshavare svarar Ă€ven för all mĂ„lning förutom ytterdörrens yttersida
 • icke bĂ€rande innervĂ€ggar samt ytbelĂ€ggning pĂ„ rummets alla vĂ€ggar, golv, tak jĂ€mte underliggande ytbehandling som krĂ€vs för att anbringa ytbelĂ€ggningen pĂ„ ett fackmannamĂ€ssigt sĂ€tt
 • lister och foder
 • innerdörrar
 • el-radiatorer, ifrĂ„ga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrĂ€ttshavaren endast för mĂ„lning
 • elektrisk eller vattenburen golvvĂ€rme
 • eldstĂ€der
 • ventiler till ventilationskanaler
 • sĂ€kringsskĂ„p och dĂ€rifrĂ„n utgĂ„ende elledningar i lĂ€genheten, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • brandvarnare (batteri bör bytas ut varje Ă„r)
 • fönster- och balkongdörrsglas och till fönster och balkongdörr hörande beslag och handtag samt all mĂ„lning förutom utvĂ€ndig mĂ„lning

I badrum svarar bostadsrÀttshavaren dÀrutöver bland annat Àven för underhÄll, reparationer och eventuellt utbyte av:

 • till vĂ€gg eller golv hörande fuktisolerande skikt
 • inredning, belysningsarmatur
 • sanitetsporslin
 • golvbrunn samt klĂ€mring (inklusive rensning av golvbrumm)
 • tvĂ€ttmaskin och torkmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pĂ„ vattenledning
 • kranar och avstĂ€ngningsventiler
 • ventilationsdon
 • vattenburen eller elektrisk handdukstork

I kök svarar bostadsrÀttshavaren för underhÄll, reparationer och eventuellt utbyte av all inredning och utrustning bland annat:

 • inredning, belysningsarmatur
 • vitvaror
 • köksflĂ€kt, ventilationsdon
 • diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pĂ„ vattenledning
 • kranar och avstĂ€ngningsventiler

Är lĂ€genheten försedd med balkong eller terass Ă„ligger det bostadsrĂ€ttshavaren att svara för renhĂ„llning, snöskottning samt borttagning av alla istappar som kan nĂ„s frĂ„n lĂ€genhetens balkong eller terass. Det Ă„ligger Ă€ven bostadsrĂ€ttshavaren att se till att avrinning för dagvatten inte hindras.

BostadsrÀttshavaren Àr skyldig att till föreningen anmÀla fel och brister i sÄdana installationer i lÀgenheten som föreningen svarar för enligt denna paragraf. BostadsrÀttshavaren Àr ocksÄ skyldig att till föreningen anmÀla allvarliga skador och brister som denne uppmÀrksammat pÄ föreningens byggnad.

BostadsrÀttshavaren svarar för reparation pÄ grund av brand- eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom hans/hennes vÄllande eller genom vÄrdslöshet eller försummelse av nÄgon som tillhör hans/hennes hushÄll eller gÀstar honom/henne eller av annan som han/hon inrymt i lÀgenheten eller som dÀrutöver utför arbete för hans/hennes rÀkning. IfrÄga om brandskada som bostadsrÀttshavaren sjÀlv inte vÄllat gÀller vad nu sagts dock endast om bostadsrÀttshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han/hon bort iaktta.

Motsvarande tillÀmpning Àger rum om ohyra förekommer i lÀgenheten.


9 § BostadsrĂ€ttshavaren svarar för sĂ„dana Ă„tgĂ€rder i lĂ€genheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrĂ€tten, sĂ„som reparationer, underhĂ„ll och installationer som denne utfört.


10 § FöreningsstĂ€mman kan i samband med gemensam underhĂ„llsĂ„tgĂ€rd i fastigheten besluta om reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lĂ€genheten som medlemmen svarar för.


11 § BostadsrĂ€ttshavaren fĂ„r inte utan styrelsens tillstĂ„nd i lĂ€genheten utföra Ă„tgĂ€rd som innefattar:

 • ingrepp i bĂ€rande konstruktion
 • Ă€ndring av befintlig utrustning eller ledningar för avlopp, vĂ€rme, vatten eller ventilation
 • Ă€ndringar i befintliga ledningar för el fram till lĂ€genhetens sĂ€kerhetsskĂ„p
 • annan vĂ€sĂ€ntlig förĂ€ndring av lĂ€genheten

Det Äligger bostadsrÀttshavaren att ansöka om byggnadslov om sÄdant krÀvs.

Styrelsen fÄr inte vÀgra att medge tillstÄnd till en ÄtgÀrd som avses i första stycket om inte ÄtgÀrden Àr till pÄtaglig skada eller olÀgenhet för föreningen eller annan medlem.

Ordning och störning

12 § NĂ€r bostadsrĂ€ttshavaren anvĂ€nder lĂ€genheten skall han/hon se till att de som bor i omgivningen inte utsĂ€tts för störningar som i sĂ„dan grad kan vara skadliga för hĂ€lsan eller försĂ€mra deras bostadsmiljö, att de inte skĂ€ligen bör tĂ„las.

BostadsrÀttshavaren skall Àven i övrigt vid sin anvÀndning av lÀgenheten och andra delar av fastigheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och rÀtta sig efter de sÀrskilda regler som föreningen meddelar i överensstÀmmelse med ortens sed. BostadsrÀttshavaren skall hÄlla noggrann tillsyn över att detta ocksÄ iakttas av den som hör till hans/hennes hushÄll eller gÀstar honom/henne eller av nÄgon annan som han/hon inrymt i lÀgenheten eller som dÀr utför arbete för hans/hennes rÀkning.

Om det förekommer sÄdana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen skall föreningen ge bostadsrÀttshavaren tillsÀgelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

FöremÄl som enligt vad bostadsrÀttshavaren vet Àr eller med skÀl kan misstÀnkas vara behÀftat med ohyra fÄr inte föras in i lÀgenheten.

Andrahandsuthyrning

13 § En bostadsrĂ€ttshavare fĂ„r upplĂ„ta sin lĂ€genhet i andra hand för sjĂ€lvstĂ€ndigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke.

BostadsrÀttshavare skall skriftligt hos styrelsen ansöka om samtycke till upplÄtelsen. I ansökan skall anges skÀlet till upplÄtelsen, under vilken tid den skall pÄgÄ samt till vem lÀgenheten skall upplÄtas till i andra hand.


14 § BostadsrĂ€ttshavaren fĂ„r inte inrymma utomstĂ„ende personer i lĂ€genheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.


15 § BostadsrĂ€ttshavaren fĂ„r inte anvĂ€nda lĂ€genheten för nĂ„got annat Ă€ndamĂ„l Ă€n det avsedda.

Föreningens rÀtt att avhjÀlpa brist

16 § Om bostadsrĂ€ttshavaren försummar sitt ansvar för lĂ€genhetens skick i sĂ„dan utstrĂ€ckning att annans sĂ€kerhet Ă€ventyras eller att det finns risk för omfattande skador pĂ„ annans egendom eller skador pĂ„ annan lĂ€genhet har föreningen, efter rĂ€ttelseanmaning, rĂ€tt att avhjĂ€lpa bristen pĂ„ bostadsrĂ€ttshavarens bekostnad.

TilltrÀde till lÀgenheten

17 § FöretrĂ€dare för föreningen har rĂ€tt att fĂ„ komma in i lĂ€genheten nĂ€r det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rĂ€tt att utföra enligt 16 §. NĂ€r bostadsrĂ€tten skall tvĂ„ngsförsĂ€ljas Ă€r bostadsrĂ€ttshavaren skyldig att lĂ„ta visa lĂ€genheten pĂ„ lĂ€mplig tid.

BostadsrÀttshavaren Àr skyldig att tÄla sÄdana inskrÀnkningar i nyttjanderÀtten som föranleds av nödvÀndiga ÄtgÀrder för att utrota ohyra i huset eller pÄ marken, Àven om hans/hennes lÀgenhet inte besvÀras av ohyra.

Om bostadsrÀttshavaren inte lÀmnar föreningen tilltrÀde till lÀgenheten, nÀr föreningen har rÀtt till det, kan styrelsen ansöka om handrÀckning.

Förverkande av bostadsrÀtt

18 § NyttjanderĂ€tten till en lĂ€genhet som innehas med bostadsrĂ€tt kan i enlighet med bostadsrĂ€ttslagens bestĂ€mmelser förverkas bland annat om:

 • bostadsrĂ€ttshavaren dröjer med att betala Ă„rsavgift eller avgift för andrahandsupplĂ„telse utöver en vecka efter förfallodagen
 • lĂ€genheten utan behövligt samtycke eller tillstĂ„nd upplĂ„ts i andra hand
 • bostadsrĂ€ttshavaren inrymmer utomstĂ„ende personer till men för föreningen eller annan medlem
 • lĂ€genheten anvĂ€nds för annat Ă€ndamĂ„l Ă€n det avsedda
 • bostadsrĂ€ttshavaren eller den, som lĂ€genheten upplĂ„tits till i andra hand, genom vĂ„rdslöshet Ă€r vĂ„llande till att det finns ohyra i lĂ€genheten eller om bostadsrĂ€ttshavaren, genom att inte utan skĂ€ligt dröjsmĂ„l underrĂ€tta styrelsen om att det finns ohyra i lĂ€genheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten
 • bostadsrĂ€ttshavaren inte iakttar sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten eller rĂ€ttar sig efter de sĂ€rskilda ordningsregler som föreningen meddelar
 • bostadsrĂ€ttshavaren inte lĂ€mnar tilltrĂ€de till lĂ€genheten och inte kan visa giltig ursĂ€kt för detta
 • bostadsrĂ€ttshavaren inte fullgör annan skyldighet och det mĂ„ste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs till sĂ„dan skyldighet rĂ€knas medlems ansvar för lĂ„n för vilken föreningen lĂ€mnat sĂ€kerhet (pantsĂ€ttning) enligt 23 § tredje stycket
 • lĂ€genheten helt eller till vĂ€sentlig del anvĂ€nds för nĂ€ringsverksamhet eller dĂ€rmed likartad verksamhet eller till en inte ovĂ€sentlig del ingĂ„r i ett brottsligt förfarande eller anvĂ€nds för tillfĂ€lliga förbindelser mot ersĂ€ttning

NyttjanderÀtten Àr inte förverkad om det som ligger bostadsrÀttshavaren till last Àr av ringa betydelse. Vid bedömningen ska det sÀrskilt beaktas om det som ligger bostadsrÀttshavaren till last har sin grund i att en nÀrstÄende eller tidigare nÀrstÄende har utsatt bostadsrÀttshavaren eller nÄgon i bostadsrÀttshavarens hushÄll för brott.


19 § BostadsrĂ€ttslagen innehĂ„ller bestĂ€mmelser om att föreningen i vissa fall skall uppmana bostadsrĂ€ttshavaren att vidta rĂ€ttelse innan föreningen har rĂ€tt att sĂ€ga upp bostadsrĂ€tten. Sker rĂ€ttelse kan bostadsrĂ€ttshavaren inte skiljas frĂ„n lĂ€genheten.


20 § Om föreningen sĂ€ger upp bostadsrĂ€ttshavaren till avflyttning har föreningen rĂ€tt till ersĂ€ttning för skada.


21 § Har bostadsrĂ€ttshavaren blivit skild frĂ„n lĂ€genheten till följd av uppsĂ€gning skall bostadsrĂ€tten tvĂ„ngsförsĂ€ljas sĂ„ snart som möjligt, om inte föreningen, bostadsrĂ€ttshavaren och de kĂ€nda borgenĂ€rer vars rĂ€tt berörs av försĂ€ljningen kommer överens om nĂ„got annat. FörsĂ€ljningen fĂ„r dock anstĂ„ till dess att sĂ„dana brister som bostadsrĂ€ttshavaren svarar för blivit Ă„tgĂ€rdade. Av vad som influtit genom försĂ€ljningen fĂ„r föreningen upbĂ€ra sĂ„ mycket som behövs för att tĂ€cka föreningens fordran hos bostadsrĂ€ttshavaren. Vad som Ă„terstĂ„r tillfaller bostadsrĂ€ttshavaren

Styrelsen

22 § Styrelsen bestĂ„r av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter vÀljs pÄ föreningsstÀmma för tiden frÄn stÀmman intill dess nÀsta ordinarie föreningsstÀmma hÄllits. Ledamot kan omvÀljas.

Till styrelseledamot kan förutom medlem Àven make/maka till medlem och nÀrstÄende, som varaktigt sammanbor med medlemmen, vÀljas. Valbar Àr endast personer som Àr bosatt i föreningens fastighet.

Styrelsen har sitt sÀte i Stockholm.


23 § Styrelsen Ă„ligger att:

 • avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelĂ€genheter genom att avlĂ€mna Ă„rsredovisning som skall innehĂ„lla berĂ€ttelse om verksamheten under Ă„ret (verksamhetsberĂ€ttelse) samt redogörelse för föreningens intĂ€kter och kostnader under Ă„ret (resultatrĂ€kning) och för stĂ€llningen vid rĂ€kenskapsĂ„rets utgĂ„ng (balansrĂ€lning)
 • upprĂ€tta budget och faststĂ€lla Ă„rsavgifter för det kommande rĂ€kenskapsĂ„ret
 • minst en gĂ„ng Ă„rligen, innan Ă„rsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus samt inventera övriga tillgĂ„ngar och i verksamhetsberĂ€ttelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av sĂ€rskild betydelse
 • minst sex veckor före ordinarie föreningsstĂ€mma, pĂ„ vilken Ă„rsredovisningen och revisionsberĂ€ttelse skall framlĂ€ggas, till revisorerna lĂ€mna Ă„rsredovisningen för det förflutna rĂ€kenskapsĂ„ret samt
 • senast tvĂ„ veckor innan ordinarie föreningsstĂ€mma tillstĂ€lla medlemmarna kopia av Ă„rsredovisningen och revisionsberĂ€ttelsen.
 • i enlighet med bostadsrĂ€ttslagens bestĂ€mmelser föra medlems- och lĂ€genhetsförteckning. Samt pĂ„ bostadsrĂ€ttshavarens begĂ€ran överlĂ€mna utdrag ur lĂ€genhetsförteckningen avseende sin bostadslĂ€genhet
 • vid styrelsens sammantrĂ€den föra protokoll, som skall justeras av ordföranden och en ledamot som styrelsen utser. Samt förvara protokollen pĂ„ ett betryggande sĂ€tt i nummerföljd

Styrelsen eller firmatecknare fÄr besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomtrÀtt.

Styrelsen Àger rÀtt att till sÀkerhet för medlems lÄn för förvÀrv av bostadsrÀtt i föreningen, lÀmna pantbrev i föreningens fastighet och lÀmna borgen. I samband hÀrmed skall bostadsrÀttshavaren lÀmna sin bostadsrÀtt som pant till föreningen som sÀkerhet för vad föreningen kan tvingas utge pÄ grund av sitt Ätagande.

Konstituering och beslutsförhet

24 § Styrelsen konstituerar sig sjĂ€lv.

Styrelsen Àr beslutför nÀr de vid sammantrÀdet nÀrvarande antal överstiger hÀlften av hela antalet ledamöter. Som styrelsens beslut gÀller den mening för vilken mer Àn hÀlften av de nÀrvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som ordföranden bitrÀder. För giltigeten av fattade beslut fordras, dÄ för beslutförhet minsta antalet ledamöter Àr nÀrvarande, enighet om besluten.

Firmateckning

25 § Styrelsen utser högst fyra personer, varav högst en kan vara icke-styrelseledamot, att tvĂ„ i förening teckna föreningens firma. De tvĂ„ som i förening tecknar föreningens firma fĂ„r dock ej gemensamt inneha bostadsrĂ€tt.

Avyttring

26 § Utan föreningsstĂ€mmans bemyndigande fĂ„r styrelsen eller firmatecknare, inte avhĂ€nda föreningen dess fasta egendom eller tomtrĂ€tt och inte heller riva eller företa vĂ€sentliga till- eller ombyggnadsĂ„tgĂ€rder av sĂ„dan egendom.

RĂ€kenskap och revision

27 § Föreningens rĂ€kenskapsĂ„r omfattar 1/1 - 31/12. Senast sex veckor före ordinarie föreningsstĂ€mma varje Ă„r skall styrelsen till revisorerna avlĂ€mna verksamhetsberĂ€ttelse, resultatrĂ€kning samt balansrĂ€kning.


28 § Revisorerna skall till antalet vara minst en högst tvĂ„. Vidare skall antalet revisorsuppleanter vara högst tvĂ„. Revisorer och revisorsuppleant vĂ€ljs pĂ„ föreningsstĂ€mma för tiden frĂ„n stĂ€mman till dess nĂ€sta ordinarie föreningsstĂ€mma hĂ„llits.


29 § Revisor Ă„ligger:

 • verkstĂ€lla revision av föreningens Ă„rsredovisning jĂ€mte rĂ€kenskaper och styrelsens förvaltning
 • bedriva sitt arbete sĂ„ att revision Ă€r avslutad och revisionsberĂ€ttelsen avgiven senast tre veckor innan ordinarie föreningsstĂ€mma


30 § Styrelsens skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstĂ€mma över av revisorerna eventuellt gjorda anmĂ€rkningar.

Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberÀttelse och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmÀrkningar skall hÄllas tillgÀngligt för medlemmarna minst tvÄ veckor före den föreningsstÀmma, pÄ vilken de skall förekomma behandling.

FöreningsstÀmma

31 § Ordinarie föreningsstĂ€mma hĂ„lls Ă„rligen före juni mĂ„nads utgĂ„ng.


32 § PĂ„ ordinarie föreningsstĂ€mma skall förekomma:

 1. StÀmmans öppnande
 2. UpprÀttande av förteckning över nÀrvarande medlemmar och ombud (röstlÀngd)
 3. GodkÀnnande av dagordning
 4. Val av ordförande vid stÀmman
 5. AnmÀlan av styrelsens val av protokollförare
 6. Val av tvÄ personer att jÀmte ordföranden justera protokollet, tillika röstrÀknare
 7. FrÄga om stÀmman blivit i behörig ordning utlyst
 8. Föredragning av styrelsens Ärsredovisning
 9. Föredragning av revisonsberÀttelsen
 10. Beslut om faststÀllande av resultat- och balansrÀkningen
 11. Beslut om anvÀndandet av uppkommen vinst eller tÀckande av förlust enligt faststÀlld balansrÀkning
 12. FrÄga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvorden för nÀstkommande verksamhetsÄr
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stÀmman hÀnskjutna frÄgor samt av föreningsmedlem anmÀlt Àrende
 18. StÀmmans avslutande

PÄ extra föreningsstÀmma skall utöver Àrenden enligt punkt 1-7 ovan endast förekomma de Àrenden för vilka stÀmman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen till stÀmman.


33 § Medlem som önskar visst Ă€rende behandlat pĂ„ ordinarie föreningsstĂ€mma skall skriftligen anmĂ€la Ă€rendet till styrelsen senast före mars mĂ„nads utgĂ„ng för att Ă€rendet skall kunna anges i kallelsen.


34 § Extra föreningsstĂ€mma hĂ„lls dĂ„ styrelsen eller revisorerna finner skĂ€l dĂ€r till eller dĂ„ minst 1/10 av samtliga röstberĂ€ttigande skriftligen begĂ€rt det hos styrelsen med angivande av Ă€rende som önskas behandlas.


35 § Kallelse till föreningsstĂ€mma skall innehĂ„lla uppgift förekommande Ă€renden och utfĂ€rdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning, postbefordran eller med e-post senast tvĂ„ veckor före ordinarie och extra föreningsstĂ€mma, dock tidigast sex veckor före stĂ€mman.

Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag pÄ lÀmplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev.


36 § Vid föreningsstĂ€mma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrĂ€tt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst.

RöstberÀttigad Àr endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Medlem fÄr utöva sin röstrÀtt genom ombud. Endast annan medlem, make, registrerad partner, sambo eller nÀrstÄende, som varaktigt sammanbor med medlemmen fÄr vara ombud. Ingen fÄr sÄsom ombud företrÀda mer Àn en medlem.

Ombudet skall visa en skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten gÀller högst ett Är frÄn utfÀrdandet. Fullmakten skall uppvisas i original.

Medlem fÄr ta med sig ett bitrÀde till föreningsstÀmman om bitrÀdet Àr en make eller maka, sambo eller annan medlem i bostadsrÀttsföreningen.

FöreningsstÀmman fÄr besluta att den som inte Àr medlem ska ha rÀtt att nÀrvara eller pÄ annat sÀtt följa förhandlingarna vid föreningsstÀmman. Ett sÄdant beslut Àr giltigt endast om det beslutas av samtliga röstberÀttigade som Àr nÀrvarande vid föreningsstÀmman.


37 § Omröstning vid föreningsstĂ€mman sker öppet om inte nĂ€rvarande röstberĂ€ttigad pĂ„kallar sluten omröstning.

FöreningsstÀmmans beslut utgörs av den mening som fÄtt mer Àn hÀlften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal den mening som ordföranden bitrÀder. Vid val anses den vald som har fÄtt flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stÀmman innan valet förrÀttas.

De fall - bland annat frĂ„ga om Ă€ndring av dessa stadgar - dĂ€r sĂ€rskild röstövervikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i 9 kapitel 16, 19 och 23 $ i bostadsrättslagen (1991:614).

Protokoll

38 § Protokoll vid föreningsstĂ€mma skall föras av den stĂ€mmans ordförande utsett dĂ€rtill. IfrĂ„ga om protokollets innehĂ„ll gĂ€ller:

 1. att röstlÀngden skall tas in eller bilÀggas
 2. att stÀmmans beslut skall föras in i protokollet
 3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet

Protokollet skall förvaras betryggande. Vid stÀmman fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgÀngligt medlemmarna.

Fonder

39 § Inom föreningen skall bildas följande fonder:

 • fond för yttre underhĂ„ll

Till det planerade underhÄllet av föreningens fastighetsunderhÄll skall Ärligen avsÀttas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvÀrde, alternativt om en underhÄllsplan har upprÀttats sker en Ärlig avsÀttning dÀrefter i enlighet med faststÀlld underhÄllsplan.

Balkongavgift

40 § För att tĂ€cka kostnader för besiktning, underhĂ„ll, reparation och ersĂ€ttning av balkonger/takterrasser samt reparation av skador pĂ„ fasad, tak och gĂ„rd med mera som dessa ger anledning till, betalar bostadsrĂ€ttshavare som Ă€ger bostadsrĂ€tt med balkong/takterrass en förhöjd avgift. För varje balkong/takterrass som hör till bostadsrĂ€tten, betalas mĂ„natligen en förhöjd avgift motsvarande 0.5 % av prisbasbeloppet för innevarande kalenderĂ„r. Höjningen av avgiften avsĂ€tts till fond för yttre underhĂ„ll.

Upplösning och likvidation

41 § Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt 9 kapitlet 29 § bostadsrättslagen (1991:614). BehĂ„llna tillgĂ„ngar fördelas mellan medlemmarna i förhĂ„llande till andelstalen.

Övrigt

42 § Utöver dessa stadgar gĂ€ller för föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen (1991:614) och andra tillĂ€mpliga lagar, samt husreglerna i föreningens utdelade BopĂ€rm.